15.11.2016

Analiza uticaja projekta

Od 7-10. novembra 2016.g, predstavnici WUS Austrije Veronika Niče i Martina Handler sprovele su analizu uticaja projekta Devcore. Cilj analize bio je da se stekne sveobuhvatna slika o rezultatima postignutim u okviru Devcore projekta vezano za izgradnju kapaciteta za uvođenje ishoda učenja u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja.  

 

Analiza je sprovedena putem polu-strukturiranih (kvalitativnih) intervjua i diskusija u fokus grupama. Intervjui su obavljeni sa 9 predstavnika crnogorskih parntera na projektu (univerziteta i socijalnih partnera). Pored toga, u okviru fokus grupe razgovarano je i sa studentima pilot studijskih programa sva tri univerziteta.

Na kraju je održana radionica sa ključnim učesnicima projekta tokom koje su podijeljeni prvi utisci i rezultati, te razgovarano o potencijalnom nastavku aktivnosti u Crnoj Gori, čime je dat doprinos i održivosti projekta nakon njegovog zvančnog završetka.