01.04.2016

Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenenih studija

 Izrada nastavnih planova i programa koji uključuju praktičnu nastavu i usklađeni su sa definisanim ishodima učenja, te implementacija takvih programa, poređenje modela studija 3+2+3 sa modelom 4+1+3 bili su predmet izlaganja i diskusija tokom druge studijske posjete Koruškom univerzitetu primijenjenih studija organizovane u okviru Devcore projekta. Učesnici posjete bili su predstavnici tri crnogorska univerziteta i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Bila je ovo prilika za upoznavanje sa praksom kolega iz Austrije, ali i za predstavljanje sopstvene prakse i planova vezanih za reformu studijskih planova i programa, koji će biti orjentisani na pružanje praktičnih znanja kroz različite oblike saradnje sa poslovnom i širom društvenom zajednicom. S obzirom da je Koruški univerzitet primijenjenih studija praktično orjentisan u svojim nastavnim planovima i programima, timovi za izradu nastavnih planova i programa obavezno uključuju i predstavnike struke sa praktičnim iskustvom. Svi programi rade se u tijesnoj saradnji sa predstavnicima industrije, privrede, sektora zdravstva, administracije i sl. Kako bi se uradila objektivna analiza potreba tržišta rada i univerzitet učinio konkurentnim u svojoj ponudi studijskih programa, angažuje se nezavisna agencija iz inostranstva. Uzimaju se u obzir potrebe tržišta rada, kako bi se ostvarila misija univerziteta, a to je da svršeni studenti budu što uspješniji na tržištu rada.  Predstavnici crnogorskih institucija su u malim grupama radili na predlogu modela koji bi bio naprikladniji njihovim ciljevima, potrebama crnogorskog društva i poslovne zajednice, te uključivao modalitete povezivanja za njom. Predstavljena je praksa Koruškog univerziteta primijenjenih studija uključivanja stručnjaka sa širokim praktični iskustvom u nastavu, uslovi i modaliteti njihovog angažovanja.U programima osnovih studija praksa je obavezan dio nastavnog procesa, gdje studenti imaju mentore u kompanijama gdje odrađuju praksu, koji na kraju ocjenjuju njihov rad. Predstavljeni su i različiti načini na koje univerzitet predstavlja svoj rad i rezultate široj zajednici, kao i način na koji se razvija osjećaj pripadanja univerzitetu, timski duh, i gradi duh zajednice.

Drugog dana posjete fokus je bio na kriterijumima koje treba uzeti u obzir prilikom izbora modela studija 3+2+3 ili 4+1+3 kao što su međunarodna uporedivost, inputi sa tržišta rada, zapošljivost svršenih studenata, međunarodni standardi i trenutne preference potencijalnih poslodavaca, ali i specifičnosti konkretne oblasti studija, upisna politika, modularizacija studija i cjeloživotno učenje,te značaj pojedinih od ovih kriterijuma.