26.02.2016

Rezultati projekta Devcore predstavljeni članovima Studentkog parlamenta UCG

U cilju informisanja studentata o konceptu ishoda učenja i njegovom značaju za unaprjeđenje kvaliteta studijskih programa, na sjednici Studentskog parlament UCG održanoj 25. februara 2016. godinejedna od tačaka dnevnog reda bila je posvećena predstavljanju rezultata Tempus projekta Razvoj koncepta ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, transparentnosti i zapošljivosti – Devcore. Prof. dr Maja Baćović, prorektor UCG i koordinator projekta predstavila je ciljeve projekta i sastav konzorcijuma koji radi na njihovoj realizaciji, a zatim i do sada ostvarene rezulate projekta. Istaknuto je da su ishodi učenja definisani za sve studijske programe UCG, što ujedno predstavlja obavezu koju sve visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori moraju da ispune shodno Zakonu o visokom obrazovanju. Osim doprinosa kvalitetu studijskih programa koji se nude, univerziteti će usklađivanjem sadržine studijskih programa sa definisanim ishodima učenja uskladiti i svoju obrazovnu ponudu sa potrebama tržišta rada. Studentima je predstavljen informator sa ishodima učenja za sve studijske programe osnovih studija UCG koji je dostupan na web-sajtu univerziteta. Univerzitet Mediteran takođe je definisao ishode učenja za sve studijske programe koje nudi, dok je Univerzitet Donja Gorica to učinio za studijski program Fakulteta za dizajn i multimedije.

Nakon predstavljanja rezultata projekta, ukazano je na benefite koje pristup zasnovan na ishodima učenja ima za studente, te na važnost njihove informisanosti o značaju ishoda učenja za reorganizaciju planova i programa koja je u toku na UCG. Studenti su pozvani da se aktivnije uključe u procese reformi s obzirom da im predstavljenost od 20% u organima upravljanja omogućava da utiču svojim predlozima i sugestijama ukoliko smatraju da određeni ishodi učenja ne daju dovoljno znanja i kompetencija koje traže poslodavaci. Najvaljeno je održavanje događaja  na ovu temu koji će biti interesantni za studentsku populaciju. Prvi okrugli sto koji će otvoriti diskusiju na ovu temu najavljen je za prvu nedjelju aprila, kada se obilježava i dan studenata. Izraženo je očekivanje da će studenti ubuduće uzeti aktivnije učeše u promišljanju i redefinisanju studijskih programa. Studenti su pozvani da prilikom ocjene postojećih i predloga budućih rješenja imaju u vidu da će implementacija re-definisanih studijskih programa započeti kada oni već budu završili studije, te da se treba fokusirati na praktična znanja koja su stvarno potrebna tržištu rada.

Predstavnici studentskog parlamenta aktivno su učestvovali u diskusiji koje je uslijedila. Predsjednik studentskog parlamenta UCG Miloš Pavićević pozvao je svoje kolege da prenesu informacije o projektu i njegovim rezultatima kolegama sa svojih jedinica, ističući da se tokom ove godine može uticati na izmjene studijskih programa.